Azbestem nazywamy materiały wykonane z minerałów włóknistych z grupy serpentynów i amfiboli. Otuliny rur ciepłowniczych produkowano z masy azbestowo-cementowej, która zawierała azbest chryzotylowy w ilości od 20% do 50%. Demontaż otuliny azbestowej rur na terenie miasta Warszawa, nasi pracownicy przeprowadzili po uprzednim usunięciu wierzchniej warstwy gleby i dokładnej inwentaryzacji wyrobów. Po usunięciu otuliny azbestowej cały materiał odpadowy zdeponowano na uprawnionym składowisku odpadów. Nasi pracownicy podczas prac w Warszawie posiadali środki ochrony osobistej, chroniące ich przed szkodliwym wpływem zawartych w otulinie włókien azbestowych.